Vidaus auditas

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ darbo kokybės gerinimui, įsivertinimui, sėkmių ir nesėkmių išsiaiškinimui, tolimesnių plėtros uždavinių sudarymui ir parengimui sudaryta vidaus audito koordinavimo (VAK) grupė. Ši darbo grupė patvirtinta įstaigos direktoriaus įsakymu. Auditas atliekamas vadovaujantis ,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika“, patvirtinta Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ISAK-1557. Nuo 2015 m. plačiajam auditui atlikti buvo pasirinktos Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu T2-321 patvirtintos Klaipėdos neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos apraše 3 priede pateiktos sritys, temos ir veiklos rodikliai.

Savęs vertinimu siekiama išsiaiškinti kaip yra įgyvendinami įstaigos tikslai, daromi sprendimai dėl pasiekimų tobulinimo, nustatomi plėtros prioritetai. Kiekvienais metais atliekamas platusis ir giluminis auditas. Pasirinkto rodiklio(ių) įvertinimui naudojami metodai: dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, diskusijos, lyginamoji analizė ir t. t. Gauti ir apibendrinti rezultatai pateikiami tarybų posėdžiuose, bendruomenės susirinkimuose, interneto puslapyje, įtraukiami į strateginius, metų veiklos planus, naudojami vadybiniams sprendimams priimti, kompetencijoms plėtoti, ugdymo procesui gerinti.