Meninės kūrybinės grupės projektas

                                                          „IŠ MOČIUTĖS SKRYNIOS“

 

PROJEKTO TERMINAS: 2021 m. kovas-gegužė

PROJEKTO KŪRYBINĖ GRUPĖ: Neformaliojo ugdymo mokytoja Jūratė Minkevičiūtė(vadovas).Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Adolfina Vaičekauskienė, Daiva Jurevičienė, Daina Gudynienė, Rima Mockienė, Ingrida Kleibienė, Angelė Kniukštienė, Brigita Gendvilaitė, Viktorija Vitkevičienė, Raimonda Miciuvienė. Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Regina Puidokienė. Meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė. Projektą koordinuoja Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė.

PROJEKTO TIKSLAS: Praturtinti ugdytinių meninę kūrybinę raišką, plačiau supažindinti su įvairiais tautodailės būdais.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:

  • Sukurti įstaigoje jaukią ir šiltą atmosferą pavasario kalendorinių švenčių metu.
  • Supažindinti ugdytinius su įvairia tautodailės veikla.
  • Sudaryti sąlygas vaikų meninei kūrybinei veiklai, kūrybiškumui ir saviraiškai.
  • Skatinti ugdytinių kūrybinį bendradarbiavimą.
  • Įtraukti į projektą tėvelius ir visą įstaigos bendruomenę.
PROJEKTO VEIKLA: 
Kviečiame į virtualią parodą  ,,Džiaugsmingos kūrybinės akimirkos‘‘ iš projekto renginių:
Tėvelių ir vaikų bendras kūrybinis darbas „Tu numegzk man mama kelią…’’
Kūrybinės raiškos tautodailės savaitė „Mamai, motulei, močiutei“.
Edukacinis užsiėmimas vaikams ,,Vėtrungės” ( 5-7m. amžiaus vaikams).
Įstaigos bendruomenės rankdarbių paroda „Kraičių skrynios lobiai“:
 Edukacinis užsiėmimas vaikams ,, Lietuvių tautinis kostiumas‘‘ (5-7m.amžiaus vaikams):
,,ŠIMTAS MENINIŲ DARBELIŲ, TAU, GIMTA ŠALELE"
 
       Mūsų darželio ugdytiniai, bendradarbiaudami su kitų darželių vaikučiais ir pedagogais, dalyvauja bendrame respublikiniaime projekte, skirtame Lietuvos šimtmečiui paminėti ,,Šimtas meninių darbelių, tau, gimta šalele". Vaikai aplikuoja atvirutes, kuria paveikslėlius iš gamtinės medžiagos, šiaudų, lipdo iš molio, gamina žvakutes, mokosi liaudies žaidimų ir tautosakos. Šį kūrybinį - meninį projektą organizuoja Klaipėdos lopšelis-darželis "Pagrandukas" kartu su lopšeliais-darželiais: "Papartėlis", "Pumpurėlis", "Volungėlė".
         Projektas vykdomas nuo 2018 m. sausio 2 d. iki 2018 m. balandžio 30 d.                
  
                                     TARPTAUTINIS PROJEKTAS ,,DRAUGYSTĖS PYNĖ"
 
       2017 m. lapkričio 2 d. - gruodžio 17 d. organizuojamas tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė", kuriuo norima paminėti tarptautinę neįgaliųjų dieną, kuri minima gruodžio 3 dieną, ir atkreipti vaikų dėmesį į pagalbą neįgaliesiems. Prie šio tarptautinio projekto prisijungė mūsų darželio ,,Papartėlis" neformaliojo švietimo pedagogė Jūratė Minkevičiūtė, logopedė Virginija Kazlauskienė ir darželio ugdytiniai Julius  Liutinskas 6 m., Vytautė Overlingaitė 5 m., Darina Klimovaitė 5 m., Justas Juodis 6 m., Natas Malinovskij 6 m., Mileta Kamajevaitė 6 m. Šis tarptautinis projektas turi idėją: skatinti vaikų bendradarbiavimą, į bendrą veiklą įtraukiant specialiųjų poreikių turinčius ugdytinius. Projekto dalyvių darbų paroda vyks Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijoje 2017 m. gruodžio 1 - 17 dienomis. Pasigėrėkime mūsų darželio ugdytinių darbeliais:
 
  
                                                                                                                                 
                                                                                                                                  PROJEKTAS

„Piešiu aš, pieši tu – pieškime kartu“

 

Projekto kūrybinė grupė:neformaliojo švietimo mokytoja Jūratė Minkevičiūtė (vadovas), priešmokyklinio ugdymo pedagogė Birutė Petriškienė, auklėtoja Regina Puidokienė, auklėtoja Jadvyga Skirutienė ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ginvilė Barauskienė.

Projekto socialiniai partneriai: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pagrandukas" ir Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Pumpurėlis".

Projekto terminas: 2017-02-01 – 2017-05-30

Projekto tikslas :Dailės veiklos metu turtinti vaikų socialinę kompetenciją.

                  Projekto uždaviniai:

                        1.Dailės veiklos metu ugdyti vaikų gražų bendravimą;

                        2.Stebėjimo ir analizavimo būdu formuoti vaiko suvokimą apie dalijimosi patirtimi pozityvumą;

                        3. Suteikti kuo įvairesnės kūrybinės meninės veiklos;

                        4.Išgyventi naujai patirtų įspūdžių džiaugsmą, piešiant, kuriant bendrus darbus;

                        5.Įtraukti šeimos narius į projekto veiklą. 

                        Projekto veikla :                                                                                                                                                                                      

                                                       Tautodailės paroda „Mes  išausim draugystės juostą“

 

                    Tėvų, močiučių, senelių ir vaikų bendrų piešinių paroda „Mano šeima pati mieliausia“

 

 
                                                                                                     Pleneras „Sveiki, sugrįžę, paukšteliai“
 
                                                               Tėvelių ir vaikų susitikimas su EBRU meno atstovais, piešimas ant vandens
 
                                                                                             
 

                                                                                     PROJEKTAS

                                                „ PADAINUOKIME KARTU“

                                                 Skiriamas bendruomenės metams.

 

 PROJEKTO VADOVAS

Meninio ugdymo mokytoja G. Gedvilienė.

PROJEKTO ORGANIZATORIAI:  

Pavaduotoja ugdymui O. Palevičienė,

Meninio ugdymo mokytoja G. Gedvilienė,

Auklėtojos: R. Mockienė, D. Gudynienė.

PROJEKTO VYKDYTOJAI:

Lopšelio- darželio „ Papartėlis“ pedagogai, ugdytiniai, tėvai,  socialiniai partneriai.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO TERMINAI:

2016.10.10 - 2017.01.20.

TIKSLAI:

1.Skatinti vaikų ir tėvelių tarpusavio bendravimą muzikuojant.

2.Sudaryti sąlygas vaikams atskleisti savo muzikinius gebėjimus, kūrybiškumą ir sužadinti  norą dainuoti, groti, kurti.

3.Plėtoti veiksmingą bendradarbiavimą tarp ugdymo įstaigų, turtinti vaikų muzikinę patirtį, plėsti akiratį.

UŽDAVINIAI:

1.Įtraukti šeimos narius aktyviai dalyvauti muzikiniuose renginiuose, vakaronėse, skatinti kartu su vaiku muzikuoti , domėtis liaudies kūryba.

2.Ieškoti naujų būdų, formų bei metodų ugdant jaunąją kartą. 

3.Burti šeimas ir bendruomenę bendrai kultūrinei veiklai, suteikti gerų emocijų vaikams ir suaugusiems.

                                                                                          Kūrybinė raiškos savaitė „Muzikos garsai“
 
                                                                                         Liaudies muzikos vakaras „ Pas močiutę augau“
 

                                               Jaunųjų atlikėjų koncertas Svečiuose E. Balsio menų gimnazijos moksleiviai

                                                                 Folklorinio vaikų ansamblio „ Smeltužė“ koncertas

 

                                                                                     Adventinis vakarojimas „ Tu, saulute, vakaran“
  
 
                                                                                        RESPUBLIKINIS PROJEKTAS
                                                                                       ,,TIESIU DRAUGYSTEI RANKUTES“

Projekto organizatorius: Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Papartėlis“

Projekto socialiniai partneriai: Kretingos mokykla-darželis ,,Žibutė“, Nidos lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“ , ugdytinių tėvai.

Projekto terminas: 2015-12-01 – 2016-05-31

Projekto tikslas :

Gerinti vaikų bei pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, plėsti lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ prioritetinės veiklos kryptį, plėtoti įstaigos įvaizdį mieste bei respublikoje.

Uždaviniai:

  • inicijuoti ir skatinti įstaigos bendruomenės , ugdytinių tėvų ir vaikų draugiškąbendravimą ir bendradarbiavimą socialinėje aplinkoje;
  • ugdyti vaikų meninius gebėjimus, plėtoti saviraiškos galimybes;
  • organizuoti informaciją apie projekto sklaidą tėvams;
  • efektyvinti Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ , Kretingos mokyklos-darželio ,,Žibutė“ bei Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ partnerystę inicijuojant įvairią tikslingą veiklą.
Projekto aktualumas
Geriausiai vaikai mokosi bendraudami. Santykiai su bendraamžiais ir pedagogais turi įtakos tam, kaip vaikas jaučiasi ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kaip pažįsta pasaulį, kaip elgiasi su kitais žmonėmis. Pagrindinis bendravimo tikslas – keistis informacija, gauti galimybę pamatyti save ,,kitų akimis“, tenkinti socialinius poreikius. Sėkmingas bendravimas sudaro sąlygas laisvai skleistis ir augti vaiko asmenybei, išmokti konstruktyviai spręsti konfliktus, iškilusias santykių problemas, stiprinti tarpusavio ryšius. Šis projektas puiki galimybė puoselėti pedagogų, tėvų bei vaikų bendravimą ir bendradarbiavimą, ugdyti kūrybiškumą bei iniciatyvumą, plėtoti partnerystę ir darbo patirties sklaidą.
Projekto veikla
Projekto metu visų trijų įstaigų ugdytiniai turėjo galimybę ,,Kalėdine“ atvirute pasveikinti draugą, nupiešti savo miestą, pasigrožėti nuotraukomis iš renginių, skirtų Žemės dienai, pasidžiaugti savo ir draugų inscenizuotomis pasakomis. Daug džiaugsmo vaikams suteikė bendra sporto šventė ,,Draugaukime sportuodami“. Joje dalyvavo Kretingos mokyklos-darželio ,,Žibutė“, Nidos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ bei Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ ugdytiniai. Per metodinę dieną visų trijų įstaigų pedagogai skaitė pranešimus, dalijosi darbo patirtimi pristatydami stendinius pranešimus, lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ auklėtoja rodė atvirą veiklą. Gegužės 31 d. visų įstaigų vadovai ir pedagogai aptarė projekto įgyvendinimą, numatė gaires tolimesniam bendradarbiavimui bei informacijos kaitai.
Džiugi nuotaika, draugiškas bendravimas, suderintas su edukaciniais, kultūriniais, meniniais renginiais, vaikams veiklas padarė įdomias, o pedagogams padėjo įgyvendinti tikslą – skatinti bendruomeniškumą, plėtoti projektinę veiklą.
Vaikų darbelių, piešinių parodos:
"Kalėdinė atvirutė draugui"
 
    

 "Aš ir mano miestas"

          

                        
                    Renginys Žemės dienai:
"Šviesk saulele, sušildyk žemelę"
 
             
"Žemės menas ir vaikai"
 
              
 
           Teatrinis renginys:
"Aš vaidinu su draugu"
 
              
          Metodinė diena:
Atvira veikla
 
             
Pranešimai
 
             
Sporto pramoga:
"Draugaukime sportuodami"
 
         
           
           Padėkos diena:
Projekto aptarimas
 
             
GERA DIRBT VISIEMS KARTU!