Viešosios paslaugos:

Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" laisvu nuo ugdymo laiku vyksta papildoma (tėvų inicijuota) veikla: Bricks4kidz (Lego) užsiėmimai.

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašas

Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugų įkainiai

Patalpų suteikimo paslaugos sutarties forma

 

Siekiant pilnaverčio ir visapusiško ugdymo veiksmingumo Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis“ teikiama kvalifikuota meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojo, visuomenės sveikatos specialisto bei logopedo pagalba, kuriama saugi, sveika, kūrybiškumą skatinanti aplinka.

Visuomenės sveikatos specialistas:
- vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;
- įstaigą lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenų rinkimas, jų suvedimas į Biuro stebėsenos sistemą;
- vaiko asmens higienos įgūdžių vertinimas;
- nelaimingų atsitikimų, įvykusių buvimo įstaigoje metu, registravimas;
- sveikatos stiprinimo veiklų vykdymas:
įstaigos darbuotojų, vaiko tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) konsultavimas vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;
vaikų ir tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) mokymas vaikų higienos įgūdžių;
- sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas:
įstaigos aplinkos atitikties vertinimas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
pirmosios pagalbos suteikimas pagal kompetenciją;
tiekiamų maisto produktų kokybės, sandėliavimo salygų bei maisto ruošimo ir išdavimo proceso kontrolė;
dienos valgiaraščio-reikalavimo pagal perspektyvinį valgiaraštį rengimas;
esant reikalui užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktinių priemonių įstaigoje organizavimas ir koordinavimas.

Logopedas:
- kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
- kalbos sutrikimų prevencija;
- pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
- metodinių rekomendacijų rengimas.

Neformaliojo ugdymo mokytojas:
- pažintinės ir vaizduojamosios vaikų patirties plėtojimas, vaizdu perteikiant artimiausios aplinkos grožį;
- saviraiškos ugdymas įvairiomis dailės išraiškos priemonėmis;
- žmogaus, įvairių gyvūnų, augalų vaizdavimas iš atminties bei natūros;
- fantastinių, pasakiškų vaizdų bei personažų kūrimas laisvai fantazuojant ir eksperimentuojant su įvairiomis medžiagomis;
- dalyvavimas piešinių konkursuose, parodose įstaigoje, mieste, respublikoje.

Meninio ugdymo mokytojas:
- muzikinės ugdomosios veiklos planavimas, vykdymas, organizavimas;
- vaizdinių priemonių, skatinančių aktyvią muzikinę veiklą (muzikos instrumentų, audio - video įrašų, žaislų, paveikslų ir t.t.), kaupimas;
- kalendorinių, darbo, etnokultūrinių švenčių, šventinių popiečių, vakaronių vedimas;
- vaikų ruošimas apžiūroms, konkursams, festivaliams;
- sąlygų sudarymas labai gabių muzikai vaikų platesniam ir gilesniam muzikiniam lavinimui;
- lopšelio-darželio pedagogų, vaikų tėvų (globėjų) konsultavimas vaikų muzikinio ugdymo klausimais.