Lopšelis-darželis ,,Papartėlis" teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas. Grupės komplektuojamos, atsižvelgiant į vaikų amžiaus tarpsnius: 1-3 m., 3-6 m., 6-7 m. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis įstaigos Ikimokyklinio ugdymo ir Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programomis. Į ugdomąją veiklą integruojamos neformaliojo vaikų švietimo tautodailės ,,Senolių skrynelė" ir dailės ,,Spalviukai" ugdymo programos. Šiam tikslui įgyvendinti įkurtas neformaliojo ugdymo kambarėlis, sudarytos sąlygos vaikams tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Vaikams, turintiems kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, teikiama kvalifikuota logopedo pagalba, fiziniam aktyvumui bei sveikatos stiprinimui įrengta sporto salė. Lopšelio-darželio ugdytiniai dažnai dalyvauja įvairiuose organizuojamuose renginiuose, piešinių konkursuose, parodose, vykdoma projektinė veikla, organizuojamos išvykos į gamta, sportinės varžybos. Įstaiga bendrauja su miesto bei respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis, dalijasi patirtimi, organizuoja bendrus renginius.
    Vaikai, mūsų lopšelyje-darželyje visada laukiami, suprasti ir saugūs.