Paskatinimai:

Išrašas iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V1-27:

„VIII SKYRIUS
SKATINIMAS

 

34. Skatinimas ir apdovanojimai:
34.1. paskatinimai, apdovanojimai ir materialinė parama skiriama vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir Lopšelio-darželio Darbo apmokėjimo sistemoje nustatyta tvarka;
34.2. Lopšelio-darželio darbuotojai skatinami už puikų tiesioginių pareigų atlikimą, visuomeninę veiklą, darbą įvairiose darbo grupėse, jubiliejinių sukakčių progomis, Lopšelio-darželio vardo garsinimą, renginių organizavimą ir jų vykdymą mieste;
34.3. materialiniai paskatinimai ir parama darbuotojams skiriama iš sutaupytų darbo užmokesčio fondo lėšų arba darbuotojų skatinimui ir materialiniai paramai steigėjo skirtų asignavimų;
34.4. direktoriaus padėka, kitos skatinimo priemonės bei materialinė pašalpa skiriama Lopšelio-daželio direktoriaus įsakymu, suderinus su Darbo taryba;
34.5. už ypatingus nuopelnus švietimo sistemoje darbuotojai gali būti apdovanoti Švietimo skyriaus, Klaipėdos miesto mero, Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštais;
34.6. ugdytinių tėvai skatinami už bendradarbiavimą su Lopšeliu-darželiu, už aktyvų dalyvavimą jo veikloje, pareiškiant Lopšelio-darželio direktoriaus padėką raštu arba žodžiu.“

 
Darbuotojų apdovanojimai:
  
2022 m. įstaigos veiklos 45 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštais buvo apdovanoti: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštais apdovanoti: ikimokyklinio ugdymo mokytojas, raštinės administratorius, maisto produktų ir minkšto inventoriaus sandėlininkas ir visa įstaigos bendruomenė.