MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2022 M.

Sausio mėn. Darbotvarkė:

      1. 2022 metų veiklos plano pristatymas.

      2. 2022 metų ugdomojo proceso bei pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas.

Kovo  mėn. Darbotvarkė:

      1. Informacinių ir komunikacinių technologijų taikymo ugdymo procese efektyvinimo priemonės.

      2.Švietimo pagalbos užtikrinimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Patyriminį ugdymą(si) skatinančios aplinkos kūrimas grupėse bei lauko erdvėse.
  2. Darbo modulio pasirinkimas grupėse dirbant po du mokytojus.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2022 metų metodinės veiklos ataskaita.
  2. 2023 metų įstaigos Veiklos plano projekto pristatymas.

        

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 2022 M.  

  Sausio mėn. Darbotvarkė:

  1. Veiklos plano 2021 metams svarstymas, veiklos priemonių aptarimas.
  2. IKT panaudojimo galimybės organizuojant ugdomąją veiklą..

         

Balandžio mėn. Darbotvarkė:

  1. Neformaliojo vaikų švietimo, meninio ugdymo bei grupių mokytojų bendradarbiavimo galimybės projektinėje veikloje.
  2. Lauko erdvių panaudojimas ir veiklos išplėtojimas siekiant kokybiško užimtumo lauke.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Įvairių įstaigos veiklos sričių efektyvinimo užtikrinimo priemonių aptarimas.
  2. Individualios konsultacijos bei metodinė pagalba mažai patirties turintiems pedagogams.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

       1. 2022 metų įstaigos pedagogų metinės metodinės veiklos analizė.

       2. 2023 metų veiklos plano gairių numatymas.

   MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2022 M.

Sausio mėn

    2021-2023 metų atestacijos programos svarstymas

 Lapkričio mėn         

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Viktorijos Vitkevičienės atestavimas vyresniojo mokytojo kategorijai kategorijai.