ltenderu

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2021 M.

Sausio mėn. Darbotvarkė:

      1. 2021 metų veiklos plano pristatymas.

      2. 2021 metų ugdomojo proceso bei pedagoginės veiklos priežiūros aptarimas.

Kovo  mėn. Darbotvarkė:

      1. Skaitmeninės technologijos ir jų pritaikymas organizuojant veiklą grupėse.

      2.Rekomendacijų "Šiuolaikinių IKT įtakos bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima" aptarimas.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Ugdymo turinio ir pasiekimų (pažangos) vertinimo dermė ir kokybė.
  2. Mokytojų skaitmeninio raštingumo pasiekimai, naudojant IKT, kuriant ugdymo priemones ir gerinant ugdymo kokybę.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2021 metų metodinės veiklos ataskaita.
  2. 2022 metų įstaigos Veiklos plano projekto pristatymas.

        

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 2021 M.  

  Sausio mėn. Darbotvarkė:

  1. Veiklos plano 2021 metams svarstymas, veiklos priemonių aptarimas.
  2. Mokytojų motyvacijos skatinimas siekiant kokybiško ugdymo.

         

Balandžio mėn. Darbotvarkė:

  1. STEAM ugdymas ir jo taikymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kasdieninėje veikloje.
  2. Mokytojų pagamintų metodinių priemonių pristaymas ir priemonių aprobavimas.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Vaikų užimtumo grafikų svarstymas 2021-2022 m. m.
  2. Metodinės dienos"Sėkmės istorijos, siekinat įvairiapusiško ugdymo"  organizavimo aptarimas..

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

       1. Metodinės veiklos 2021 metų  analizė.

       2. 2022 metų veiklos plano gairių numatymas.

   MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2021 M.

Sausio mėn

    2021-2023 metų atestacijos programos svarstymas

 Spalio  mėn              

Ikimokyklinio ugdymo mokytojų Raimondos Miciuvienės ir Daivos Jurevičienės  atestavimas vyr. mokytojo  kategorijai.

Lapkričio mėn. 

Priešmokyklinio ugdymo mokytojų Daivos Gūžės ir Reginos Puidokienės atestavimas mokytojo metodininko kategorijai.