ltenderu

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2019 M.

Sausio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2019 metų veiklos plano pristatymas, veiklos priemonių aptarimas.
  2. Veiksniai lemiantys geresnį įstaigos įvaizdį.

Kovo  mėn. Darbotvarkė:

1.Elektroninio dienyno naudojimas vaiko pažangos ir pasiekimų vertinime.

2.Diskusija. Praktinė patirtis diegiant elektroninį dienyną.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Kūno kultūros užsiėmimų bei judriosios veiklos lauke organizavimo kokybė.
  2. Pedagogo vaidmuo kuriant pozityvią sąveiką su ugdytinių šeimomis.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2019 metų metodinės veiklos ataskaita.
  2. 2020 metų įstaigos Veiklos plano projekto pristatymas.

                     

   MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2019 M.

Sausio mėn

    2017-2019 metų atestacijos programos svarstymas

 Spalio  mėn              

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingridos Klreibienės atestavimas mokytojo metodininko kategorijai.

Lapkričio mėn. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingos Alčauskienės atestavimas vyr. mokytojo kategorijai.