ltenderu

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 M.

Sausio mėn. Darbotvarkė:

      1. 2020 metų veiklos plano pristatymas.

      2. Darbo apmokėjimo sistemos pristatymas.

Kovo  mėn. Darbotvarkė:

      1. Elektroninio dienyno galimybės numatant tėvų prieigą.

      2.Vaikų užimtumas antroje dienos pusėje.

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Vaikų sveikatos ugdymo ir stiprinimo įstaigoje galimybių analizės aptarimas.
  2. Ugdymo turinio ir pasiekimų (pažangos) vertinimo dermė ir kokybė.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

  1. 2020 metų metodinės veiklos ataskaita.
  2. 2021 metų įstaigos Veiklos plano projekto pristatymas.

        METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 M.  

  

Sausio mėn. Darbotvarkė:

  1. Veiklos plano 2020 metams svarstymas, veiklos priemonių aptarimas.
  2. Mokytojų motyvacijos skatinimas siekiant kokybiško ugdymo.

         

Balandžio mėn. Darbotvarkė:

  1. Veiksniai lemiantys ugdymo kokybę.
  2. Metodinės dienos „Meninė veikla ikimokykliniame amžiuje: vaikų ugdymas daile“ organizavimo aptarimas

Rugsėjo mėn. Darbotvarkė:

  1. Vaikų užimtumo grafikų svarstymas 2020-2021 m. m.
  2. Savaitės ugdomosios veiklos planų kokybės vertinimas.

Gruodžio mėn. Darbotvarkė:

       1. Metodinės veiklos 2020 metų  analizė.

       2. 2021 metų veiklos plano gairių numatymas.

   MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2019 M.

Sausio mėn

    2017-2019 metų atestacijos programos svarstymas

 Spalio  mėn              

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingridos Klreibienės atestavimas mokytojo metodininko kategorijai.

Lapkričio mėn. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ingos Alčauskienės atestavimas vyr. mokytojo kategorijai.