Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PAPARTĖLIS“ SUDARYTOS KELIOS KOMISIJOS UGDYMO KOKYBEI GERINTI BEI DARBAMS ORGANIZUOTI.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ ugdymo aplinkai vertinti, vaikų saugumui užtikrinti, poreikiams tenkinti, problemoms spręsti ir priežastims nustatyti, švietimo pagalbai teikti sudaryta Vaiko gerovės komisija:

Vilma Zabielienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (komisijos pirmininkė);

Virginija Kazlauskienė – logopedė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Ingrida Kleibienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos narė);

Kamilė Šarkauskienė – visuomenės sveikatos specialistė (komisijos narė);

Viktorija Vitkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos narė).

 

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

Irena Daukšienė  Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktorė (komisijos pirmininkė);

Gitana Gedvilienė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ meninio ugdymo mokytoja metodininkė, mokyklos tarybos deleguota atstovė (komisijos narė);

Daiva Gūžė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė (komisijos narė);

Ingrida Kleibienė – Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, mokytojų tarybos deleguota atstovė (komisijos narė); 

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis“ už maisto kokybę bei maitinimo organizavimą sudaryta šios sudėties komisija:

Birutė Petriškienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos pirmininkė);

Jurgita Žardeckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos sekretorė);

Irena Auksorienė – auklėtojo padėjėja (komisijos narė);

Angelė Kniukštienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos narė);

Regina Puidokienė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (komisijos narė).

 

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis“ darbo grupė internetinei svetainei tvarkyti bei informacijai atnaujinti:

Irena Daukšienė – direktorė (darbo grupės pirmininkė);

Vilma Zabielienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui (darbo grupės pirmininko pavaduotoja);

Gitana Gedvilienė – meninio ugdymo mokytoja (darbo grupės narė);

Ingrida Kleibienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (darbo grupės narė);

Raimonda Miciuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (darbo grupės narė);

Skaistė Milašiutė – raštinės administratorė (darbo grupės narė).

 

Lopšelio-darželio „Papartėlis“ audito (KVA) grupė:

Jurgita Žardeckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (gupės pirmininkė);

Regina Jocienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (grupės sekretorė);

Brigita Gendvilaitė – priešmokyklinio ugdymo mokytoja (grupės narė);

Daina Gudynienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (grupės narė);

Viktorija Vitkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja (grupės narė).