Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2022 m.

2023 m. ketvirto ketvirčio

Direktorius

1

2582,70

4629,54

Direktoriaus pavaduotojas
1

1628,40

2352,90
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

2133,21

3088,72

Specialistas 1

 1414,23

1967,88

Raštinės administratorius 1  1363,79

1860,93

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4 1701,88 2013,59
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 18  1596,02

1871,43

Meninio ugdymo mokytojas 1  1593,00

2057,16

Neformaliojo ugdymo mokytojas
2

 1368,21

1855,35

Logopedas 1  1601,85

2070,18

Mokytojo padėjėjas

1 885,00 1004,40
Maisto produktų ir minkšto inventoriaus sandėlininkas 1  1284,19

1070,81

Auklėtojo padėjėjas 11  926,90

1190,75

Pagalbinis virtuvės darbininkas 1  652,00

840,00

Virėjas 3  991,24

1315,87

Valytojas 0,75  840,25

924,00

Patalynės prižiūrėtojas

0,50 652,00 840,00
Kiemsargis 1  979,98

840,00

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas 1,50  684,80

947,33

 

     Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2023 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. P2-114 „Dėl premijų skyrimo“, 2023 m. gruodžio mėn. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbuotojams skirtos premijos už atliktas vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis bei labai gerai įvertinus įstaigos darbotojų kalendorinių metų veiklą iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo (savivaldybės biudžeto, specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti ir įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - įmokos įstaigose lėšų), t. y. 12 170,12 Eur.