ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2021 m.

2022 m. ketvirto ketvirčio

Direktorius

1

2582,70

3011,38

Direktoriaus pavaduotojas
1

1628,40

2258,91
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

2133,21

2554,00

Specialistas 1

 1414,23

1602,30

Raštinės administratorius 1  1363,79

1706,83

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4 1701,88 1406,17
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 18  1596,02

1639,46

Meninio ugdymo mokytojas 1  1593,00

1752,08

Neformaliojo ugdymo mokytojas
2

 1368,21

1581,04

Logopedas 1  1601,85

1762,94

Mokytojo padėjėjas*

2 885,00 895,95
Sandėlininkas 1  1284,19

1048,39

Auklėtojo padėjėjas 13  926,90

951,69

Pagalbinis darbininkas 1  652,00

826,23

Virėjas 3  991,24

1021,14

Valytojas* 1  840,25

881,44

Patalynės prižiūrėtojas*

1 652,00 730,00
Kiemsargis 2  979,98

730,00

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  684,80

740,29

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas

     Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. P2-166 „Dėl premijų skyrimo“, 2022 m. gruodžio mėn. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbuotojams skirtos premijos už atliktas vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis bei labai gerai įvertinus įstaigos darbuotojų kalendorinių metų veiklą iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo (savivaldybės biudžeto, specialios tikslinės dotacijos mokymo reikmėms finansuoti ir įmokų už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose - įmokos įstaigose lėšų), t. y. 26 655,73 Eur.