Vykdomos programos:

Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ ikimokyklinio ugdymo programa

Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si) programa

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Spalviukai“.

Neformaliojo vaikų švietimo programa „Senolių skrynelė“

Ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugdymo programa

Priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo fizinio ugymo programa

Priešmokyklinio ugdymo grupėse („Bitučių“ ir „Spinduliukų“) įgyvendinama Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Bendradarbiavimas:

Vidaus ir išorės bendradarbiavimo schema.