ltenderu

Viešosios paslaugos:

Klaipėdos lopšelyje-darželyje "Papartėlis" laisvu nuo ugdymo laiku vyksta papildomos (tėvų inicijuotos) veiklos:
- sportiniai šokiai - organizatorius N. Putelienės individuali įmonė.

Siekiant pilnaverčio ir visapusiško ugdymo veiksmingumo Klaipėdos lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis" teikiama kvalifikuota meninio ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto bei logopedo pagalba, kuriama saugi, sveika, kūrybiškumą skatinanti aplinka.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas:
- vaikų gerovės ir sveikatos stebėsena;
- įstaigą lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų duomenų rinkimas, jų suvedimas į Biuro stebėsenos sistemą;
- vaiko asmens higienos įgūdžių vertinimas;
- nelaimingų atsitikimų, įvykusių buvimo įstaigoje metu, registravimas;
- sveikatos stiprinimo veiklų vykdymas:
įstaigos darbuotojų, vaiko tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) konsultavimas vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;
vaikų ir tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų) mokymas vaikų higienos įgūdžių;
- sveikatos saugos organizavimas ir vykdymas:
įstaigos aplinkos atitikties vertinimas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
pirmosios pagalbos suteikimas pagal kompetenciją;
tiekiamų maisto produktų kokybės, sandėliavimo salygų bei maisto ruošimo ir išdavimo proceso kontrolė;
dienos valgiaraščio-reikalavimo pagal perspektyvinį valgiaraštį rengimas;
esant reikalui užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktinių priemonių įstaigoje organizavimas ir koordinavimas.

Logopedas:
- kalbos sutrikimų diagnostika ir korekcija;
- kalbos sutrikimų prevencija;
- pedagogų ir ugdytinių tėvų konsultavimas kalbos ugdymo, kalbos sutrikimų prevencijos klausimais;
- metodinių rekomendacijų rengimas.

Neformaliojo ugdymo mokytojas:
- pažintinės ir vaizduojamosios vaikų patirties plėtojimas, vaizdu perteikiant artimiausios aplinkos grožį;
- saviraiškos ugdymas įvairiomis dailės išraiškos priemonėmis;
- žmogaus, įvairių gyvūnų, augalų vaizdavimas iš atminties bei natūros;
- fantastinių, pasakiškų vaizdų bei personažų kūrimas laisvai fantazuojant ir eksperimentuojant su įvairiomis medžiagomis;
- dalyvavimas piešinių konkursuose, parodose įstaigoje, mieste, respublikoje.

Meninio ugdymo mokytojas:
- muzikinės ugdomosios veiklos planavimas, vykdymas, organizavimas;
- vaizdinių priemonių, skatinančių aktyvią muzikinę veiklą (muzikos instrumentų, audio - video įrašų, žaislų, paveikslų ir t.t.), kaupimas;
- kalendorinių, darbo, etnokultūrinių švenčių, šventinių popiečių, vakaronių vedimas;
- vaikų ruošimas apžiūroms, konkursams, festivaliams;
- sąlygų sudarymas labai gabių muzikai vaikų platesniam ir gilesniam muzikiniam lavinimui;
- lopšelio-darželio pedagogų, vaikų tėvų (globėjų) konsultavimas vaikų muzikinio ugdymo klausimais.