ltenderu

                                                  Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis (Eur)

2019 m.

2019 m. ketvirto ketvirčio

Direktorius

1

2070,02

2124,63

Direktoriaus pavaduotojas
1

1188,45

1231,97
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1

1559,27

1695,93

Specialistas 1

 1016,45

1038,00

Raštinės administratorius 1  972,09

1011,03

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas** 3 1244,97 1172,77
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas** 15  1049,91

1078,56

Meninio ugdymo mokytojas 1  1121,62

1173,13

Neformaliojo ugdymo mokytojas
1

 1037,13

1074,62

Logopedas 1  1185,16

1236,42

Sandėlininkas 1  801,70

825,19

Auklėtojo padėjėjas** 13  654,78

680,12

Pagalbinis darbininkas 1  557,49

555,00

Virėjas** 3  723,54

768,70

Valytojas* 1  555,00

574,75

Kiemsargis** 3  655,25

702,02

Pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas** 3  564,54

594,55

Patalynės prižiūrėtojas* 1

 627,39

636,12

* pareigybei skirta mažiau negu etatas

** pareigybei skirta daugiau negu etatas

     Vadovaujantis Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ direktoriaus 2019 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. P2-135 „Dėl premijų skyrimo“, 2019 m. gruodžio mėn. Klaipėdos lopšelio-darželio „Papartėlis“ darbuotojams skirtos premijos už atliktas vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis bei labai gerai įvertinus darbuotojo praėjusių kalendorinių metų veiklą iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo (savivaldybės biudžeto ūkio, mokinio krepšelio ir įmokų už paslaugas lėšų), t. y. 4 744,99 Eur.