ltenderu

Komisijos ir darbo grupės

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE ,,PAPARTĖLIS“ SUDARYTOS KELIOS KOMISIJOS UGDYMO KOKYBEI GERINTI BEI DARBAMS ORGANIZUOTI.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis" ugdymo aplinkai vertinti, vaikų saugumui užtikrinti, poreikiams tenkinti, problemoms spręsti ir priežastims nustatyti, švietimo pagalbai teikti sudaryta Vaiko gerovės komisija:

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė – pirmininkė;

logopedė Virginija Kazlauskienė – pirmininko pavaduotoja;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Adelė Stirbienė – narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė – narė;

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vitalija Astrauskaitė – narė.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis" mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija:

direktorė Irena Daukšienė – pirmininkė;

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Stefanija Vancevičienė – steigėjo deleguota atstovė;

mokytoja metodininkė Adelė Stirbienė - narė;

mokytoja metodininkė Rima Mockienė – narė;

meninio ugdymo mokytoja metodininkė Gitana Gedvilienė – narė;

vyresnioji mokytoja Ilona Koršeniuk - narė;

tėvų deleguota atstovė Inga Šiaučiulytė - narė.

Lopšelyje-darželyje ,,Papartėlis" už maisto kokybę bei maitinimo organizavimą sudaryta šios sudėties komisija:

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Petriškienė – pirmininkė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Žardeckienė – sekretorė;

priešmokyklinio ugdymo mokytoja Regina Puidokienė – narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Angelė Kniukštienė – narė;

auklėtojo padėjėja Irena Auksorienė – narė.

Lopšelio-darželio ,,Papartėlis" darbo grupė internetinei svetainei tvarkyti bei informacijai atnaujinti:

direktorė Irena Daukšienė – pirmininkė;

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Palevičienė – pavaduotoja;

meninio ugdymo mokytoja Gitana Gedvilienė - narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė – narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Alčauskienė– narė;

raštinės administratorė Skaistė Milašiutė – narė.

Lopšelio-darželio "Papartėlis" audito (KVA) grupė:

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Žardeckienė - pirmininkė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Jocienė - narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Daina Gudynienė - narė;

ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Alčauskienė - narė.