ltenderu

Paskatinimai:

Išrašas iš Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V1-42

"DARBUOTOJŲ SKATINIMAS

169. Lopšelio-darželio darbuotojai skatinami pagyrimu, padėkos raštu asmeninių švenčių, tarptautinės mokytojo dienos, Lopšelio-darželio veiklos jubiliejinių sukakčių proga.
170. Darbuotojams gali būti mokama priemoka neviršijant 30 proc. pareiginės algos pastoviosios dalies dydžio (kai yra sutaupytas darbo užmokesčio fondas) už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme vykdymą, už papildomą darbo krūvį, kai padidėjęs darbų mastas atliekant pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas neviršijant nustatytos darbo trukmės. Tokie darbai yra fiksuojami ir aptariami individuliai su kuruojančiu vadovu ir / ar Lopšelio-darželio direktoriumi.
171. Pedagoginiams darbuotojams pageidaujant, už papildomų pareigų ar užduočių, vykdymą apmokama už faktines valandas.
172. Nepedagoginiams darbuotojams Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu priemokos skiriamos direktoriaus pavaduotojo teikimu, nurodant priemokos mokėjimo pagrindą.
173. Kai priemoka nustatoma už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir suformuluotų raštu, vykdymą, šios užduotys turi būti realios (tokios, kurias reikia faktiškai vykdyti), suformuluotos aiškiai, suprantamai, trunkančios visą tą laikotarpį, kuriam yra nustatomos. Šios pareigos ar užduotys nurodomos Lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu. Priemokos šiuo pagrindu mokėjimas nutraukiamas, jei pareigos ar užduotys faktiškai nėra vykdomos, tiesioginiam vadovui pasiūlius raštu (šiame siūlyme turi būti nurodomos priemokos mokėjimo nutraukimo aplinkybės).
174. Premijų mokėjimo tvarka ir sąlygos:
174.1. premijos darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu:  už labai gerus metinius darbo rezultatus, kai darbuotojams skiriamos metinės užduotys; už vienkartines ypač svarbias įstaigos veiklai užduotis;
174.2. vienkartinėmis ypač svarbiomis Lopšelio-darželio veiklai užduotimis laikomos užduotys, kurios atitinka šiuos kriterijus:
174.2.1. reikšmingai prisideda prie Lopšelio-darželio vidaus administravimo veiklos ar šios veiklos gerinimo;
174.2.2. svarbios ir (ar) didelio masto darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, kuriam siūloma skirti premiją, vykdomų funkcijų požiūriu;
174.2.3. nėra nuolatinio pobūdžio (yra baigtinės);
174.2.4. premija gali būti skiriama tik už tokią užduotį, kuri įvykdyta nepriekaištingai ir užduočiai įvykdyti nustatytais terminais;
174.2.5. darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam siūloma skirti premiją, negali turėti galiojančios drausminės nuobaudos;
174.2.6. premijos konkretų dydį argumentuotai siūlo darbuotoją kuruojantis vadovas, Lopšelio-darželio direktorius, siūlymus premijuoti pedagogą gali teikti metodinės grupės pirmininkas."
 
Darbuotojų apdovanojimai:
 
2019 m. Tarptautinės mokytojų dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštu buvo apdovanota ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ingrida Kleibienė.
 
2018 m. Tarptautinės mokytojų dienos proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštu buvo apdovanota ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Žardeckienė.
 
 
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės mero Padėkos raštais buvo apdovanoti: direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei direktoriaus pavaduotojas.
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo Padėkos raštais buvo apdovanoti: priešmokyklinio ugdymo pedagogai, auklėtojai bei virėjas.
2017 m. įstaigos veiklos 40 metų sukakties proga Klaipėdos lopšelio-darželio "Papartėlis" direktoriaus Padėkos raštais buvo apdovanoti: auklėtojai, neformaliojo ugdymo pedagogas, raštinės administratorius, sandėlininkas, virėjas bei auklėtojų padėjėjai.